Enzyme USA ®

Bio Orchid Grow

Phân tăng trưởng hoa lan

Bio Orchid Phát triển , loại phân bón có chất dinh dưỡng nitơ cao , hầu hết các loài hoa lan cần, được thiết lập kích thích phát triển các loại cây và tạo chất diệp lục , đó là các phân tử trong cây có hiệu suất quang hợp, chuyển hóa thức ăn cho cây phát triển .

Sản phẩm đề nghị