Enzyme USA ®

Bio Orchid Bloom

Phân kích thích hoa lan

Phân bón sinh học Orchid Bloom có hàm lượng phốt pho cao hơn và chất dinh dưỡng nitơ thấp hơn , được thiết lập để kích thích cây phát triển mạnh hơn trong thời kỳ ra nụ hoa và hoa phong lan.

Sản phẩm đề nghị