Enzyme USA ®

Bio NPK Start

Phân khởi đầu cho cây trồng

Phân bón sinh học NPK Start có ty lệ phốt pho cao và chất dinh dưỡng kali, được thiết lập để kích thích tăng trưởng bộ rễ ở cây con. Nâng cao chất lượng tăng trưởng của rễ cây con, khiến cây hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng phát triển nhanh hơn và sản xuất nhiều trái cây, rau hoặc hoa trong thời kỳ trưởng thành.

Sản phẩm đề nghị