Enzyme USA ®

Bio NPK Grow

Phân NPK Tăng trưởng

Bio NPK Grow có chất dinh dưỡng nitơ cao mà tất cả các loại cây rất cần , kích thích tăng trưởng và tạo chất diệp lục ,các phân tử trong cây có hiệu suất quang hợp, chuyển thành dinh dưỡng cho cây .

Bio NPK Grow của chúng tôi chứa tập trung mycorrhizae, Trichoderma và vi khuẩn vi khuẩn có lợi có thể nâng cao độ phì nhiêu của đất cũng như dinh dưỡng của các loại cây trồng.

Sản phẩm đề nghị