Enzyme USA ®

Bio NPK Bloom

Phân tăng hoa và đậu quả

Phân bón sinh học NPK Bloom có hàm lượng phốt pho cao và chất dinh dưỡng nitơ thấp hơn ,được thiết lập để kích thích cây phát triển mạnh trong thời kỳ ra hoa và đậu quả .

Bio NPK Bloom chứa tập trung mycorrhizae, Trichoderma và vi khuẩn có lợi có thể nâng cao độ phì nhiêu của đất cũng như dinh dưỡng của các loại cây trồng.

Sản phẩm đề nghị