farming_top

Chuyển đổi sang hữu cơ

Nghị định thư Hỗ trợ Chuyển đổi Đất sang hữu cơ: theo tiêu chuẩn hữu cơ của USDA, người trồng hoặc trang trại tìm cách chứng nhận hữu cơ phải “không có các chất cấm được liệt kê trong danh sách quốc gia cho phép và các chất bị cấm, áp dụng nó trong khoảng thời gian 3 năm ngay trước thu hoạch của cây trồng. ”

Để biết thêm thông tin về kết hợp FUSA Dòng hữu cơ và Vermicompost vào kế hoạch chuyển đổi hữu cơ của bạn, hãy hỏi chúng tôi về Chuyển đổi Nghị định thư.

Sản phẩm đề nghị